Social media- a maybe or a must for legal firms?

Ameca Jones 20-10-2022

“Social media is not only more cost-effective than advertising, but it also offers great opportunities for innovative engagement with your customers”- Richard Branson, Founder of the Virgin Group.

Digital development is in full swing, we now live in a world where instead of looking through the Yellow Pages book, you can Google search the nearest place to order a sandwich. With that in mind, is a social media account important for your firm’s brand?

Considering the economic times, we live in; to remain static and not grow a firm is almost the same as closing it. And if your firm doesn’t have any sort of digital footprint, then your competitors who do will be growing their client base.

So why wouldn’t you want to reach a larger audience, just by simply raising your brand awareness online?

Well let’s have a look at the research…

Statistics published online by ‘Hootsuite’ revealed that:

 • Over 4.62 billion people across the world use social media
 • Social media has grown at a compound annual growth rate of 12% since 2012
 • In 2021, social media usage grew at an average rate of 13.5 new users every single second
 • Nearly 75% of the world’s population aged 13+ uses social media
 • Over 93% of regular internet users log into social media
 • Worldwide, people spend an average of 2 hours and 27 minutes per day on social media

4.62 billion people is the size of the cake that you could have a slice from! Your audience is waiting for you at the other side of a screen, so why not reach out to them?

Selecting the social media platform that best suits your business is the best place to start. Once you’ve established this, you can start to develop your brand online and target your audience. Posts should be engaging and easily accessible for the user.

If your firm is a stranger to social media, then here are the key things to know:

 1. It’s free! Social media is a free resource marketing tool for you to take advantage of, so do it! From creating your account, to posting content it is completely free, unless you wanted to pay for advertisements to boost your post, which is not mandatory.
 2. Engage with your target audience- it is an easy way to communicate with your audience. You can post specific content that you know will promote your business and will engage with specific topics that your audience are interested in.
 3. Easy feedback- Ask your clients to provide feedback- specifically on Facebook, you are usually allowed to leave a review- this is much more likely to happen if you send your client a link to your Facebook account, rather than a paper client survey form. Again, this is free, particularly if the customer has left a glowing review, this enhances your firm’s credibility online.
 4. Convenient- social media is at your fingertips, at your convenience, so posting a daily post will probably take around 2 minutes of your time, but this raises your brand awareness. Many clients would now be more likely to buy/enquire with a business that has more of a social media footprint, compared to a business that doesn’t have a strong presence on social media.

Why would you not want to share your ideas and goals with others online? You can demonstrate a clear voice for your firm and a resonant message. The SRA calculated that there were 9,721 Solicitors’ firms across England and Wales in September 2022 and 44% of legal services were delivered online during the pandemic. With this in mind, why not grow your client base by using the free tools available via social media?

Whether it be Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter or TikTok, you should make sure your firm has a strong presence in the digital world.

Please see article in Welsh below:

Cyfryngau cymdeithasol – efallai neu hanfodol i gwmnïau cyfreithiol?

“Mae cyfryngau cymdeithasol nid yn unig yn fwy cost-effeithiol na hysbysebu, ond mae hefyd yn cynnig cyfleoedd gwych ar gyfer ymgysylltu arloesol â’ch cwsmeriaid” – Richard Branson, Sylfaenydd Grŵp Virgin.

Mae datblygiad digidol yn cynyddu, rydym bellach yn byw mewn byd lle allwch edrych trwy’r llyfr ‘Yellow Pages’, pryd gallwch chwilio ar Google y lle agosaf i brynu brechdan. Gyda hynny mewn golwg, a yw cyfrif cyfryngau cymdeithasol yn bwysig i frand eich cwmni?

Yn ystyried yr amseroedd economaidd, rydym yn byw ynddo; mae aros yn ei unfan a pheidio â thyfu cwmni bron yr un fath â’i gau. Ac os nad oes gan eich cwmni unrhyw fath o ôl troed digidol, yna bydd eich cystadleuwyr sydd ag ef yn tyfu eu sylfaen cleientiaid.

Felly pam na fyddech chi eisiau cyrraedd cynulleidfa fwy, dim ond trwy godi ymwybyddiaeth eich brand ar-lein?

Wel gadewch i ni edrych ar yr ymchwil…

Dyma ystadegau a gyhoeddwyd ar-lein gan ‘Hootsuite’: ·

 • Mae dros 4.62 biliwn o bobl ledled y byd yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol.·
 • Mae cyfryngau cymdeithasol wedi tyfu ar gyfradd twf blynyddol cyfansawdd o 12% ers 2012.·
 • Yn 2021, cynyddodd y defnydd o gyfryngau cymdeithasol ar gyfradd gyfartalog o 13.5 o ddefnyddwyr newydd bob eiliad.·
 • Mae bron 75% o’r boblogaeth y byd, oedran 13+ yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol·
 • Mae dros 93% o ddefnyddwyr rhyngrwyd rheolaidd yn mewngofnodi i gyfryngau cymdeithasol.·
 • Ledled y byd, mae pobl yn treulio cyfartaledd o 2 awr a 27 munud y dydd ar gyfryngau cymdeithasol. 4.62 biliwn o bobl yw maint y gacen y gallech chi gael sleisen ohoni! Mae eich cynulleidfa yn aros amdanoch yr ochr arall i sgrin, felly beth am estyn allan atynt?Dewis y platfform cyfryngau cymdeithasol sy’n gweddu orau i’ch busnes yw’r lle gorau i ddechrau. Unwaith y byddwch wedi sefydlu hyn, gallwch ddechrau datblygu eich brand ar-lein a thargedu eich cynulleidfa. Dylai postiadau fod yn ddeniadol ac yn hygyrch i’r defnyddiwr.

Os yw’ch cwmni’n ddieithr i gyfryngau cymdeithasol, dyma rhai pethau allweddol i’w wybod:

 1. Mae’n rhydd! Mae cyfryngau cymdeithasol yn arf marchnata adnoddau rhad ac am ddim i chi cymryd mantais ohono, felly gwnewch hynny! O greu eich cyfrif, i bostio cynnwys mae’n hollol rhad ac am ddim, oni bai eich bod am dalu am hysbysebion i roi hwb i’ch post, ond nad yw’n orfodol.
 2. Ymgysylltwch â’ch targed cynulleidfa – mae’n ffordd hawdd o gyfathrebu â’ch cynulleidfa. Gallwch bostio cynnwys penodol y gwyddoch a fydd yn hyrwyddo’ch busnes ac a fydd yn ymgysylltu â phynciau penodol y mae gan eich cynulleidfa ddiddordeb ynddynt.
 3. Adborth hawdd – Gofynnwch i’ch cleientiaid roi adborth – yn benodol ar Facebook, fel arfer caniateir i chi adael adolygiad – mae hyn yn llawer mwy tebygol o ddigwydd os byddwch yn anfon dolen i’ch cyfrif Facebook at eich cleient, yn hytrach nag arolwg cleient papur ffurf. Unwaith eto, mae hyn am ddim, yn enwedig os yw’r cwsmer wedi gadael adolygiad disglair, mae hyn yn gwella hygrededd eich cwmni ar-lein.
 4. Cyfleus – mae cyfryngau cymdeithasol ar flaenau eich bysedd, ar eich hwylustod, felly mae’n debyg y bydd postio post dyddiol yn cymryd tua 2 funud o’ch amser, ond mae hyn yn codi ymwybyddiaeth eich brand. Byddai llawer o gleientiaid bellach yn fwy tebygol o brynu/ymholi gyda busnes sydd â mwy o ôl troed cyfryngau cymdeithasol, o gymharu â busnes nad oes ganddo bresenoldeb cryf ar gyfryngau cymdeithasol.

Pam na fyddech chi eisiau rhannu eich syniadau a’ch nodau ag eraill ar-lein? Gallwch ddangos llais clir i’ch neges gadarn a soniarus. Cyfrifodd yr SRA fod 9,721 o gwmnïau Cyfreithwyr ledled Cymru a Lloegr ym mis Medi 2022 a chafodd 44% o wasanaethau cyfreithiol eu darparu ar-lein yn ystod y pandemig. Gyda hyn mewn golwg, beth am dyfu eich sylfaen cleientiaid trwy ddefnyddio’r offer rhad ac am ddim sydd ar gael trwy gyfryngau cymdeithasol?

P’un a yw’n Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter neu TikTok, dylech sicrhau bod gan eich cwmni bresenoldeb cryf yn y byd digidol.